หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สินเชื่อ ความคืบหน้าจิรทิพย์ ข่าว+กิจกรรม ติดต่อโครงการ ผังโครงการ

 

 

 


     สินเชื่อ:
..............................................................................

      เอกสารประกอบสินเชื่อ
      - ใบคำขอสินเชื่อ
      - สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
      - สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)
      - เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อ-สกุลของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
      - สลิปเงินเดือน และใบรับรองเงินเดือน
      - บัญชีเงินฝาก, Statement แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
      - สัญญาจะซื้อจะขาย/หลักฐานการผ่อนดาวน์
      - สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า (เท่าฉบับจริง)
      - ใบเสร็จรับเงิน หรือ เอกสารการชำระหนี้
      - ภาระผูกพัน ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีมีภาระหนี้)

       เอกสารเพิ่มเติม:
..............................................................................


     สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ
      -  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
      - ทะเบียนการค้า
      - หนังสือบริคณห์สนธิ
      - ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น

      หมายเหตุ :
      -  กรณีได้ถอนจากสถาบันการเงินอื่น ต้องมีสัญญาซื้อ (ท.ด 13) 
      -
  สัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน ทุกวงเงิน/จำนองสถาบันการเงินล่าสุด/ ใบเสร็จการผ่อนชำระ 12 เดือน
      -  หลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงรายมือชื่อ 

 
           

Copyright (c) 2007. All Rights Reserved.